روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۸ دي
درباره روابط عمومیبرگشت به صفحه اصلیبرگشت به صفحه اصلی سایت دانشگاه
ثبت ‌نام وانتخاب رشته پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي در مقاطع كارداني وكارشناسي پيوسته و ناپيوسته تمديد شد(3 - شهريور - 1399)
داواطلبان تا دوشنبه 7 مهرماه مي توانند با مراجعه به سايت Azmoon.org ثبت نام كنند
به گزارش روابط عمومي مركز سنجش،پذيرش و فارغ التحصيلي ،ثبت‌نام و انتخاب رشته براي آن دسته از رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي در مقاطع كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته كه پذيرش آنها صرفاً براساس سوابق تحصيلي است تا روز دوشنبه  7 مهر ماه تمديد شد . داوطلبان مي توانند با مراجعه به سامانه اين مركز به نشانيwww.azmoon.org   ابتدا دفترچه راهنماي ثبت نام را دريافت و پس از مطالعه و كسب آگاهي ، در صورت تمايل و داشتن شرايط نسبت به تهيه كارت اعتباري، ثبت نام و انتخاب رشته  اقدام نمايند.
رشته‌هاي بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول در مقاطع كارشناسي و كارداني به شرح ذيل است:
 
 كارشناسي پيوسته(تمام وقت) - گروه رياضي و فني

رديف

كد رشته

رشته

كد محل دانشگاهي

محل دانشگاهي

جنسيت

نظام آموزشي

1

60202

مهندسي معماري

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

2

50397

علوم و مهندسي آب

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

3

50395

مهندسي مكانيك بيوسيستم

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

4

30201

فيزيك

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

5

30123

رياضيات و كاربردها

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

6

40119

مهندسي برق

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

7

40106

مهندسي پزشكي

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

8

40201

مهندسي شيمي

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

9

40401

مهندسي عمران

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

10

40675

مهندسي مكانيك

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

11

41054

مهندسي كامپيوتر

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

12

41441

مهندسي اپتيك و ليزر

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

 
 كارشناسي پيوسته (تمام وقت)-گروه علوم تجربي

رديف

كد رشته

رشته

كد محل دانشگاهي

محل دانشگاهي

جنسيت

نظام آموزشي

1

50398

علوم و مهندسي خاك

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

2

50203

گياه پزشكي

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

3

30401

زمين شناسي

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

4

30349

شيمي محض

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

5

50169

مهندسي توليد و ژنتيك گياهي

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

6

30343

شيمي كاربردي

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

7

30586

زيست شناسي سلولي و مولكولي

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

 
 كارشناسي پيوسته (تمام وقت)- گروه علوم انساني
 

رديف

كد رشته

رشته

كد محل دانشگاهي

محل دانشگاهي

جنسيت

نظام آموزشي

1

21102

باستان شناسي

165

واحددزفول

زن و مرد

تمام وقت

 

2

20803

حقوق

165

واحددزفول

زن و مرد

تمام وقت

 

3

20735

روان شناسي

165

واحددزفول

زن و مرد

تمام وقت

 

4

21475

علوم ورزشي

165

واحددزفول

زن و مرد

تمام وقت

 

5

20612

علوم تربيتي

165

واحددزفول

زن و مرد

تمام وقت

 

6

21602

مشاوره

165

واحددزفول

زن و مرد

تمام وقت

 

 
  كارشناسي پيوسته (تمام وقت)- گروه زبان هاي خارجي
 

رديف

كد رشته

رشته

كد محل دانشگاهي

محل دانشگاهي

جنسيت

نظام آموزشي

1

20311

زبان و ادبيات انگليسي

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

2

20315

مترجمي زبان انگليسي

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

 
 
 كارشناسي پيوسته پاره وقت
  

رديف

كد رشته

رشته

كد محل دانشگاهي

محل دانشگاهي

جنسيت

نظام آموزشي

1

20315

مترجمي زبان انگليسي

165

واحد دزفول

زن و مرد

پاره وقت

2

20735

روان شناسي

165

واحد دزفول

زن و مرد

پاره وقت

3

20803

حقوق

165

واحد دزفول

زن و مرد

پاره وقت

4

21475

علوم ورزشي

165

واحد دزفول

زن و مرد

پاره وقت

5

30349

شيمي محض

165

واحد دزفول

زن و مرد

پاره وقت

6

40106

مهندسي پزشكي

165

واحد دزفول

زن و مرد

پاره وقت

7

40119

مهندسي برق

165

واحد دزفول

زن و مرد

پاره وقت

8

40201

مهندسي شيمي

165

واحد دزفول

زن و مرد

پاره وقت

9

40401

مهندسي عمران

165

واحد دزفول

زن و مرد

پاره وقت

10

40675

مهندسي مكانيك

165

واحد دزفول

زن و مرد

پاره وقت

11

41054

مهندسي كامپيوتر

165

واحد دزفول

زن و مرد

پاره وقت

12

50203

گياه پزشكي

165

واحد دزفول

زن و مرد

پاره وقت

13

60202

مهندسي معماري

165

واحد دزفول

زن و مرد

پاره وقت

 
  ليست رشته هاي كارشناسي ناپيوسته 

رديف

كد رشته

رشته

كد محل دانشگاهي

محل دانشگاهي

جنسيت

نظام آموزشي

1

50305

مهندسي توليدات گياهي

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

2

30111

آموزش رياضي

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

3

70402

مهندسي اجرايي عمران

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

4

40134

مهندسي تكنولوژي الكترونيك

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

5

41418

مهندسي فناوري متالورژي - ذوب فلزات

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

6

41430

مهندسي فناوري مكانيك خودرو

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

7

41440

مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT- ديتا

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

8

41421

مهندسي تكنولوژي برق - قدرت

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

9

20312

آموزش زبان انگليسي

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

10

20422

آموزش ديني و عربي

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

11

20627

آموزش و پرورش ابتدايي

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

12

21413

تربيت دبير تربيت بدني و علوم ورزشي

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

13

60206

معماري

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

14

21301

حسابداري

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

15

50301

مهندسي آبياري

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

16

60205

مهندسي شهرسازي

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

17

41061

مهندسي نرم افزار كامپيوتر

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

18

41414

مهندسي فناوري مكانيك - تاسيسات حرارتي و برودتي

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

19

20882

كارشناسي حرفه اي حقوق - حقوق ثبتي

165

واحد دزفول

زن و مرد

null

 
 ليست رشته هاي كارداني ناپيوسته

رديف

كد رشته

رشته

كد محل دانشگاهي

محل دانشگاهي

جنسيت

نظام آموزشي

1

60184

كارداني معماري

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

2

60266

كارداني باستان شناسي

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

3

60185

كارداني معماري سنتي

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

4

30116

تربيت معلم آموزش رياضي

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

5

30539

تربيت معلم آموزش علوم تجربي

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

6

41052

نرم افزار كامپيوتر

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

7

40583

كاردان فني تاسيسات تهويه و تبريد

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

8

40423

كاردان فني كارهاي عمومي ساختمان

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

9

40038

كارداني فني عمليات پتروشيمي

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

10

20207

كارداني آموزش ديني و عربي

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

11

20307

كارداني آموزش زبان انگليسي

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

12

20571

كارداني آموزش و پرورش ابتدايي

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

13

20123

كارداني آموزش زبان و ادبيات فارسي

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

14

40975

كارداني فني عمران - منابع آب هاي زيرزميني

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

15

40555

كارداني فني برق

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

16

40984

كارداني فني صنايع غذايي - قند

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

17

40988

كارداني فني كامپيوتر - سيستم هاي كامپيوتري

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

 
  ليست رشته هاي كارداني پيوسته
 

رديف

كد رشته

رشته

كد محل دانشگاهي

محل دانشگاهي

جنسيت

نظام آموزشي

1

40680

مكانيك خودرو

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

2

40618

نقشه كشي صنعتي

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

3

50156

فناوري توليدات باغي

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

4

50157

فناوري توليدات زراعي

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

5

60206

معماري

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

6

50163

صنايع چوب و مبلمان

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

7

40799

تبريد

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

8

40800

حرارت مركزي و تهويه مطبوع

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

9

40100

الكترونيك عمومي

165

واحد دزفول

زن و مرد

تمام وقت

 
 
1399/06/03
/
تصویر روز
/
زمستان
/ /
/
ده خبـر پربازدیـد
/
جزئيات دسترسي به سامانه مديريت يكپارچه امور آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي (آموزشيار) اعلام شد
----------------------------------
تاريخ برگزاري امتحانات پايان ترم دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول مشخص شد
----------------------------------
راهنماي دانشجويان و استادان در كلاس مجازي
----------------------------------
زمان برگزاري امتحانات دانشگاه آزاد اسلامي خوزستان به تعويق افتاد.
----------------------------------
برنامه زمان بندي ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي در سامانه آموزشيار اعلام شد
----------------------------------
تشريح فرآيندهاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي دزفول در ايام كرونا
----------------------------------
جزئيات نحوه انجام امور اداري و آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي در دوره فاصله گذاري اجتماعي براي مقابله با ويروس كرونا
----------------------------------
دانشگاه آزاد اسلامي دزفول به توليد گياهان با روش كشت‌بافت ورود مي‌كند
----------------------------------
امكان دسترسي 24 ساعته به دروس ضبط شده كلاس مجازي/ به همراه راهنماي دانلود با گوشي
----------------------------------
فرصت مجدد انتخاب واحد دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي آغاز ‌شد + جدول زمان‌بندي
----------------------------------
/ /
//
تعداد بازدیدکنندگان امروز 60
تعداد بازدیدکنندگان دیروز 78
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 207983
تعداد کاربران بر خط 78
تعداد کاربران لاگین بر خط 1
جمعهپچسدیش
54321..
1211109876
19181716151413
26252423222120
...30292827
//
/
روابط عمومی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
/
Powered by DorsaPortal